Компонентно съдържание на първичните счетоводни документи

Първично-отчетните документи в счетоводството, е необходимо да дават възможно най-достоверната(точна)информация стопанските операции, които отразяват. Все пак фактурата не може да единствен носител на тази информация при счетоводните услуги и затова е прието, че стопанските операции, се удостоверяват и чрез допълнителни документи, като в комплексно изражение дават пълна картина за състоянието и праметрите на стопанското действие извършено за или от фирмата.

В компонетнто изражение, съдържанието на първично-отчетните документи се описва чрез реквизити. По характера си реквизитите биват три вида

1. За количествената и качествената характеристика на състоянието на управляваните обекти
2. Характеристика на обекта в пространството, т.е. място на на възникване на стопанската операция
3. Времевия диапазон, в рамките на един ден(дата), по време на който е извършена стопанската операция

Реквизитите са задължителни, когато става дума за първични счетоводни документи както адресиран до други лица, така и такива които се издават само за нуждите на самото лица. Задължителните реквизити са описани като минимална изискуема информация в Закона за счетоводството.

Съществуват реквизити, които не са задължителни и тяхната употреба се налага с оглед получаването на допълнителна информация за стопанската операция. Тези реквизити се наричат допълнителни реквизити или незадължителни реквизити. За повишаване качеството на информацията от документирането в първично-отчетните документи, може да се обобщят следните изисквания:

1. Обективно и точно отразяване на явления, процеси и резултати свързани със стопанската операция
2. Навременно съставяне на първично-отчетната документация, т.е. по време на извършване на стопанската операция
3. Документите е необходимо да съдържат минимум от възможно най-изчерпателната информация, но достатъчна като количество първична информация(задължителни реквизити по закон, както и такива определени от предприятието като задължителни)
4. Логическа подреденост и избор на реквизитите в първичният документ
5. Документната форма е необходимо да е съобразена със специфичните изисквания на предприятието(издаване чрез принтиране, разполагане на лого и др.)

Съвременното счетоводство, работи с модерни методи за първично документиране на стопанските явления, процеси и резултати и разполага с разработена система(технология) за работа с първично-отчетни документи, предвид оптимизиране на време и ресурси както в самото предприятие, така и такива свързани с проверки и ревизии от контролни органи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*


Въведете цифра за да се изпълни правилно аритметичната операция!
*